Kystvej 55, 6200 Aabenraa. 74628985    40423346  asc@aabenraa-sejlclub.dk   Hverdage 9.00-12.00  Lørdag og søndag lukket

asc logo negativ lille 100

Vedtægter

§ 1
Klubbens navn og hjemsted.


Klubbens navn er Aabenraa Sejl Club. Dens hjemsted er Aabenraa Kommune. Navnet kan afkortes til ASC. Klubbens stander er mørkeblå med 3 makreller i hvid cirkel og hvidt kors. Klubbens emblem er som standeren.

 

§ 2
Klubbens formål


Klubbens formål er at arbejde for at dens medlemmer har så gode forhold som muligt for at dyrke sejlsport, samt at styrke sammenholdet blandt medlemmerne.

Dette søges især opnået ved:

 • at tilbyde klubbens aktive medlemmer bedst mulige forhold for håndtering og opbevaring af fartøjer og udstyr.
 • at tilbyde uddannelse og træning for alle aldre indenfor sejlsport og sejlads
 • at afholde kapsejladser og fællessejladser med tilhørende selskabelighed
 • at forbedre og vedligeholde klubbens aktiver for at sikre disse imod forfald
 • at udleje ledig oplagsplads udenfor oplagssæsonen til autocampere
§ 3
Medlemsskab af organisation.


Aabenraa Sejl Club er medlem af DANSK SEJLUNION.

 

§ 4
Optagelse af medlemmer.


Klubben optager medlemmer efter følgende regler:

A-medlemskab:
Aktive seniorer, som iht. § 7 har kontrakt på en bådplads ved klubbens broer. Ret til bådplads tildeles efter anciennitet.
Medlemmet skal have fast bopæl i EU/EFTA. Ved fraflytning fra EU/EFTA kan et A-medlemskab med minimum 5 års anciennitet bibeholdes. Det samlede antal A-med­lem­mer, som har kontrakt på en bådplads ved klubbens broer, og som er bosiddende udenfor Danmark, kan højst udgøre 20% af det samlede antal bådpladser.
A-medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen.
Bestyrelsen kan i særlige tilfælde meddele A-medlemskab til personer bosiddende uden for EU/EFTA, hvor dette medlemskab tilfører ASC særlig værdi.

B-medlemskab:
Aktive seniorer med bopæl overalt i eller udenfor Danmark. Ægtefælle eller samlever til A- eller B-medlem; pågældende pålignes kontingent som C-medlem. B-medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen.

C-medlemskab:
Omfatter passivt medlemskab, pensionister fra det fyldte 65. år samt aktive eller passive juniorer til og med det fyldte 25. år og havkajakmedlemmer. Et C-medlemskab giver ikke stemmeret på generalforsamlingen.

Alle medlemmer tildeles et medlemsnummer, der angiver anciennitetsrækkefølge. Genoptagne medlemmer tildeles et nyt medlemsnummer. Medlemsnummer bevares ved skift af kategori.
 
Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag vælges på generalforsamlingen ved almindelig stemmeflertal. Spørgsmål om valg af æresmedlem kan ikke gøres til genstand for diskussion på generalforsamlingen.
Æresmedlemmer er kontingentfrie.

 

§ 5
Kontingent og indskud.


Kontingent og indskud fastsættes for eet år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Kontingent opkræves halvårligt forud.
Indskud opkræves ved indmeldelse.
Overgangsindskud for juniorer, der overgår til A-medlemsskab fastsættes af bestyrelsen.
Den årlige ydelse til havnen fastsættes af generalforsamlingen ud fra et skøn over nødvendige udgifter til drift og vedligeholdelse af de egentlige havneanlæg og dertil knyttede faciliteter.
Betaling af andre ydelser fastsættes af bestyrelsen.

 

§ 6
Udmeldelse - Eksklusion.


Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftligt til klubben med mindst 14 dages varsel til en 1. maj eller 1. november, og at den pågældende har betalt sit kontingent til klubben frem til den dag, hvorfra udmeldelsen har virkning. Medlemmet har krav på en skriftlig bekræftelse.
Når et medlem er i kontingentrestance, kan bestyrelsen med mindst 8 dages skriftlig varsel ekskludere vedkommende.
Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages på ny som medlem af klubben før vedkommende har betalt sin gæld til klubben.
I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil. Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen. Vedkommende skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar, og kan kræve spørgsmålet om eksklusion afgjort på den førstkommende ordinære generalforsamling.
Endelig kan et medlem ekskluderes, når det efter forslag af mindst 25 medlemmer vedtages på en generalforsamling. I alle tilfælde, hvor en eksklusion skal behandles på en generalforsamling, har vedkommende medlem krav på at få meddelelse herom senest 3 døgn, før generalforsamlingen afholdes, ligesom vedkommende har adgang til denne med ret til at forsvare sig. Spørgsmålet om eksklusion skal optages som et særskilt punkt på dagsordenen.
Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver samme majoritet, som ved ændring af klubbens vedtægter, jvf. §17. Et medlem, der er ekskluderet i henhold til en generalforsamlingsbeslutning, kan kun optages som medlem ved en ny generalforsamlingsbeslutning. Her kræves samme majoritet som ved beslutning om eksklusion.

 

§ 7
Benyttelse af klubbens ejendom.


Bestyrelsen udarbejder reglementer for benyttelse af havn, klubhuse, og andre klubfaciliteter. Alle gældende reglementer skal være opslået i klubhuset.
Bådplads
En bådplads kan kun erhverves af A-medlemmer og er personlig og må kun anvendes til egen båd. Ved leje af bådplads oprettes en lejekontrakt mellem ASC og medlemmet. Lejekontraktens betingelser fastsættes af bestyrelsen.
Ejes en båd af flere personer, skal alle være A-medlemmer af ASC.
Indskud for overtagelse af en bådplads fastsættes af bestyrelsen på grundlag af et skøn over omkostningerne ved nyetablering af en bådplads.

I det omfang der er ledige pladser ved klubbens broer efter udlejning til A-medlemmer iflg. denne paragrafs første del, kan disse pladser udlejes til B-medlemmer, enten på sæson-basis eller til lystbåde, der anvendes til udlejning med henblik på lystsejlads. Sæson-udlejning til B-medlemmer, der er bosiddende udenfor Danmark, kan dog maksimalt udgøre 20% af det samlede antal bropladser i havnen.

Juniormedlemmer vil normalt kun kunne tildeles en plads til kølbåd der er anerkendt til juniorformål.

 

§ 8
Ordinær generalforsamling


Generalforsamlingen er den højeste myndighed i klubbens anliggender.
Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i november eller primo december måned, indkaldes med 4 ugers skriftlig varsel ved indkaldelse i klubbens medlemsblad eller pr. ePost og ved opslag på klubbens informationstavle og på klubbens hjemmeside.
Dagsordenen bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingen på tilsvarende måde.
Forslag, der ønskes behandlet ved en generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse. Stemmeret har alle A-medlemmer og B-medlemmer, der har været medlemmer af klubben i mindst 3 måneder før generalforsamlingen, og som ikke er i kontingent-restance. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

 

§ 9


Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter i vilkårlig rækkefølge:

 • Valg af dirigent.
 • Bestyrelsens beretning.
 • Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.
 • Fremlæggelse af budget for næste år, samt fastsættelse af kontingent og indskud.
 • Indkomne forslag.
 • Valg til bestyrelsen.
 • Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
 • Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
 • Eventuelt.
§ 10
Generalforsamlingens ledelse m.v.


Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne.
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, jvf. dog § 6 og § 17 og § 18. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal på begæring fra 10 stemmeberettigede medlemmer afstemning og valg foregår skriftligt, ligesom alle afstemninger om eksklusion skal foregå skriftligt.
Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også et referat af forhandlingerne optages i det omfang, dirigenten bestemmer.

 

§ 11
Ekstraordinær generalforsamling.


Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes, når mindst 10% stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen.
l sidstnævnte tilfælde skal bestyrelsen indkalde til generalforsamlingen senest 14 dage efter, at begæringen er fremsat overfor bestyrelsen med oplysning om det emne, der ønskes behandlet.
Om indkaldelsesmåde og udsendelse af dagsorden gælder bestemmelser i § 8, stk. 2 og 3.

 

§ 12
Bestyrelse - Valg - Tegningsret.


Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter klubben i henhold til vedtægterne. Klubbens bestyrelse vælges af generalforsamlingen blandt A- og B-medlemmer og består af en generalforsamlingsvalgt formand og yderligere 4 bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen konstituerer sig med en næstformand, der træder i formandens sted ved dennes fravær.
Bestyrelsens medlemmer vælges til deres funktion for en 2 års periode, således at halvdelen er på valg skiftevis.
Der vælges 2 suppleanter til bestyrelsen.
Bestyrelsesmøder afholdes så vidt muligt mindst 10 gange årligt, og i øvrigt som formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer finder det fornødent.
Bestyrelsen afslutter de for klubben fornødne kontrakter. Den er tillige bemyndiget til på klubbens vegne at optage lån og kreditter, som den finder behov for.
Klubben tegnes normalt af formanden - i dennes fravær af næstformanden. Ved optagelsen af lån samt ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom tegnes klubben af hele bestyrelsen.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede. Der føres protokol over bestyrelsens forhandlinger.

 

§ 13
Udvalg.


Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til at forestå klubbens arbejde. Udvalgenes antal, arbejdsområder og medlemmer fastsættes af bestyrelsen. Et medlem kan sidde i flere udvalg. Et bestyrelsesmedlem, der tillige er udvalgsmedlem, kan ikke i bestyrelsen stemme i et anliggende, der vedrører et udvalg, han er medlem af.

 

§ 14
Juniorafdelingen.


Juniorafdelingen ledes af et udvalg med ansvar overfor bestyrelsen og med eget regnskabsafsnit som integreret del af klubbens økonomi.
Udvalget leder det daglige arbejde i overensstemmelse med juniorafdelingens bestemmelser og under ansvar overfor bestyrelsen.
Udvalget kan suppleres med underudvalg efter behov.

 

§ 15
Regnskab og revision.


Klubbens regnskabsår går fra 1. oktober til 30. september.
Bestyrelsen skal inden 1. november afgive driftsregnskab for det forløbne år samt status pr. 30. september til revisorerne, der senest 14 dage efter modtagelsen skal have afsluttet deres gennemgang.
Den af revisorerne gennemgåede årsrapport skal - tillige med dagsorden for generalforsamlingen og forslag jvf. § 8, fjerde afsnit - være tilgængelig for medlemmerne før generalforsamlingen med samme varsel, som anført i § 8, tredje afsnit. Den gennemgåede årsrapport kan fremsendes til medlemmerne via ePost, eller kan afhentes på klubbens kontor.
Årsregnskabet skal udarbejdes i overensstemmelse med reglerne i Årsregnskabsloven samt under hensyntagen til god regnskabsskik.

 

§ 16


På den ordinære generalforsamling vælges 2 revisorer og 1 revisorsuppleant for eet år ad gangen.
Revisorerne skal hvert år i oktober/november gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er tilstede. Driftsregnskab og status forsynes med påtegning.
Hver af revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

 

§ 17
Vedtægtsændringer.


Forandringer i klubbens vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 1/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer er tilstede, og når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.
Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, som ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen inden 14 dage med sædvanlig varsel indkalde til en ny generalforsamling. Hvis også mindst 2/3 af de på denne generalforsamling afgivne stemmer er for forslaget, er dette vedtaget, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er tilstede.

 

§ 18
Opløsning af klubben.


Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af klubbens stemmeberettigede medlemmer er tilstede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget.
Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflertal, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er tilstede.
Ved opløsning af klubben skal klubbens aktiver overføres til et fond med hjemsted i Aabenraa kommune. Der oprettes en fondsbestyrelse på 6 medlemmer - 3 udpeget af Aabenraa Kommune og 3 fra Dansk Sejlunion. Fondets midler skal anvendes til genoprettelse af en sejlklub med hjemsted i Aabenraa Kommune.

 

 

Aabenraa, den 17. januar 2022


Jens Chr. Clausen
(formand)

 


Anders Debell

Carsten Schmidt

Søren Vester

 


Claus Brinck