Kontoret

Telefon
Mobil
7462 8985
4042 3346
asc@aabenraa-sejlclub.dk

Åbningstider:

kl. 08.00 - 09:00
samt
kl. 15.00 - 16.00


Her kan du logge ind på medlemsdatabasen, hvor du kan vedligeholde oplysninger om dig selv, samt se dit økonomiske mellemværende med klubben.

Nyheder fra minbaad.dk

Feed ikke fundet.

Bestyrelsen består af:

Udvalgene ledes af:

Havneudvalget består af:

Kapsejladsudvalget består af:

Sejlerskolens udvalg består af:

Tursejlerudvalget består af:

Juniorudvalget består af:

Har du tilmeldt ASC til Betalingsservice?

Hvis ikke, så følger her en opfordring til at gøre det snarest.

På grund af stadigt stigende omkostninger til administration m.v., har bestyrelsen besluttet, at medlemmer, som ikke er tilmeldt automatisk betaling via Betalingsservice, skal pålægges gebyr, til dækning af disse omkostninger.

Baggrunden for beslutningen er, at sejlklubben udsender opkrævninger af kontingent og pladsleje m.v. via Betalingsservice, som inddriver pengene via den månedlige Betalingsservice-oversigt, hvilket dels er et prisbilligt alternativ til mere manuelle former for opkrævning og betaling, dels medvirker til at sikre, at alle betaler det korrekte beløb til rette tid.

Som led i aftalen med Betalingsservice, får medlemmer, der ikke er tilmeldt automatisk betaling, en opkrævning tilsendt pr. brev fra Betalingsservice, hvilket (naturligt nok) pålægger klubben større omkostninger end førnævnte automatiske opkrævning og betaling.

Hvis du ikke allerede er tilmeldt Betalingsservice, kan du let undgå at blive opkrævet dette gebyr. Nemlig ved snarest belejligt, og senest medio april at tilmelde dine betalinger til ASC til Betalingsservice, hvilket kan ske via linket "Betalingsservice" nederst til højre ... eller ved at kontakte din bank.

Du skal ved tilmelding angive dit cpr.nr. og bankkontonummer samt dit Medlem-ID-nr., samt PBS-nr.: 01100963 og Deb.grp.nr.:  1

Senest ændret: d. 23.05.2018

Aabenraa Sejl Clubs dataansvar

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

Aabenraa Sejl Club er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:

Kontaktperson:   Carsten Schmidt
Adresse:  Kystvej 55, 6200 Aabenraa
CVR:  39890917
Telefonnr.:  74628985
Mail:  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Website:  www.aabenraa-sejlclub.

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:

 1. Medlemsoplysninger:
  1. Almindelige personoplysninger:
   1. Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, køn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse, beløb indskudt på pladskontrakt, og medlemsnummer til Dansk Sejlunion (DS)
  2. Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:
   1. For medlemmer og andre, der har købt obligationer, som blev udstedt i 2011, registreres:
    1. Bankkonto-nummer (for at kunne udbetale rente/udtræk)
    2. CPR-nummer (for at kunne indberette rente til SKAT)
      
 2. Oplysninger om ledere, trænere og ansatte:
  1. Almindelige personoplysninger:
   1. Kontaktoplysninger som adresse, telefonnummer og e-mailadresse
  2. Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:
   1. CPR-nummer
   2. Oplysninger om strafbare forhold ved indhentelse af børneattest
   3. Bankkonto-nummer

Her indsamler vi oplysninger fra

Normalt får vi oplysningerne fra dig. I nogle tilfælde kan der være andre kilder:

 • Offentlige myndigheder, f.eks. nødvendige skatteoplysninger ved udbetaling af løn
 • Idrættens hovedorganisationer, f.eks. Dansk Sejlunion

Klubbens formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.

Lovlige grunde til behandling er særligt:

 • Klubbens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen)
 • At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig
 • Behandling efter lovkrav
 • Behandling med samtykke

Formålene:

 1. Formål med behandling af medlemsoplysninger:
  1. klubbens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning
  2. Som led i klubbens idrætsaktiviteter og andre aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning
  3. Opfyldelse af lovkrav, herunder folkeoplysningsloven
  4. Levering af varer og ydelser du har bestilt
  5. Administration af din relation til os og til Dansk Sejlunion
    
 2. Formål med behandling af oplysninger på ledere, trænere og ansatte:
  1. Håndtering af trænernes og ledernes hverv og pligter i klubben
  2. Overblik over og forbedring af erfaringer og kompetencer, herunder kurser
  3. Opfyldelse af lovkrav
  4. Udbetaling af løn, godtgørelser, refusioner og lignende
  5. Administration af din relation til os

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:

 • Udøvelse af idrætsaktivitet, herunder udfærdigelse af holdkort, holdopstillinger, interne resultatlister m.v.
 • Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold til generalforsamling
 • Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent m.v.
 • Afholdelse af sociale arrangementer, sportslige aktiviteter samt andre aktiviteter
 • Brug af situationsbilleder taget i klubben, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i klubben
 • Videregivelse af dine almindelige personoplysninger til specialforbund i DIF, til Dansk Sejlunion, i relevant og nødvendigt omfang i forbindelse med idrætsaktivitet
 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger også i en periode efter din udmeldelse af klubben
 • Af hensyn til kontaktmuligheder kan der for børn og unge under 18 år behandles oplysninger om forældrene
 • Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende

Samtykke

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Når vi indhenter personoplysninger om børn og unge, foretager vi en vurdering af, om barnet selv er i stand til at afgive de pågældende personoplysninger. Hvis ikke, indhenter vi samtykke fra en forælder/værge. Vores udgangspunkt er 15 år.

Indsamler vi personoplysninger på børn via informationstjenester (apps og sociale medier), kan børn fra og med de er fyldt 13 år selv afgive samtykke.

Videregivelse af dine personoplysninger

I forbindelse med idrætsaktivitet sker der videregivelse af oplysninger om deltagelse og resultater til relevante idrætsorganisationer – såsom Dansk Sejlunion og specialklubber herunder.

Der sker videregivelse af oplysninger om ledere og trænere i relevant omfang til idrætsorganisationer, som klubben er medlem af.

Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som medlem af klubben, som ulønnet leder eller træner eller som lønnet leder eller træner:

Medlemmer:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier:

 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 3 år efter kalenderåret for din udmeldelse af klubben

Ulønnede ledere og trænere:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med følgende kriterier:

 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 1 år efter dit virke er ophørt

Lønnede ledere og trænere:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med følgende kriterier:

 • Bogføringsbilag, herunder f.eks. lønbilag, skal gemmes i 5 år fra udløbet af det regnskabsår, som bilaget drejer sig om
 • Andre relevante oplysninger til opfølgning og stillingtagen til eventuelle krav gemmes i 5 år efter arbejdet er ophørt

Vi opbevarer dog oplysninger på såvel medlemmer, ledere og trænere til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
 • Retten til indsigt i egne personoplysninger
 • Retten til berigtigelse
 • Retten til sletning
 • Retten til begrænsning af behandling
 • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
 • Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

Bilaget er udarbejdet af Danmarks Idrætsforbund og DGI i fællesskab, og tilrettet af bestyrelsen for Aabenraa Sejl Club.

1. udgave, maj 2018.

Tilbud om afdragsordning på indskud til lejekontrakt.

Aabenraa Sejl Club kan tilbyde følgende alternative vilkår ved indbetaling af indskud på lejekontrakt til en havneplads:

Det er muligt at indgå aftale om at afdrage indskuddet over op til 3 år i op til 3 lige store dele.

Hvert afdrag vil blive pålagt et ekspeditionsgebyr på DKK 500 pr. år.

Opsiges kontrakten inden der er sket fuld indbetaling af indskud, vil det indbetalte indskud blive refunderet.

Rabatregler ved leje af 2 – 5 havnepladser.

Aabenraa Sejl Club tilbyder på sæsonleje basis at udleje 2 – 5 havnepladser med følgende rabatsatser:

2 pladser = 10 % rabat

3 pladser = 15 % rabat

4 pladser = 20 % rabat

5 pladser = 25 % rabat

De enkelte pladser prissættes efter gældende takstblad minus ovennævnte rabatsatser.

Ovennævnte gælder kun ved sæsonleje og kan kun etableres for én sæson.

Takstbladet vil blive opdateret med ovenstående information

Bestyrelsen I Aabenraa Sejl Club.

29. maj 2013

Kontingenter

A-medlem (Senior med pladskontrakt) 2.660 kr./år
B-medlem (Senior uden pladskontrakt) 1.585 kr./år
Familiemedlem (C-medlem) 850 kr./år
Pensionist (C-medlem) 850 kr./år
Passiv (C-medlem) 850 kr./år
Junior (C-medlem) 850 kr./år
Indmeldelsesgebyr 0 kr.

Havnen

Indskud på pælekontrakt, plads 1 (Bredde op til 2,25 m) 30.000,00 kr. incl. moms
Indskud på pælekontrakt, plads 2 (Bredde 2,26 - 3,25 m) 35.000,00 kr. incl. moms
Indskud på pælekontrakt, plads 3 (Bredde 3,26 - 4,25 m) 40.000,00 kr. incl. moms
Indskud på pælekontrakt, plads 4 (Bredde 4,26 - 5,25 m) 50.000,00 kr. incl. moms
Indskud på pælekontrakt, plads 5 (Bredde over 5,25 m) 60.000,00 kr. incl. moms
 
Se også rabat/henstandsordning vedr. pælepladskontrakter.
   
Nedenstående pladslejer og sæsonlejer gælder "pr. år"
(dvs. "sommer" + "vinter")
Pæleleje/bådplads 1 (A-medlem) 3.365,00 kr. incl. moms
Pæleleje/bådplads 2 (A-medlem) 3.875,00 kr. incl. moms
Pæleleje/bådplads 3 (A-medlem) 4.305,00 kr. incl. moms
Pæleleje/bådplads 4 (A-medlem) 4.900,00 kr. incl. moms
Pæleleje/bådplads 5 (A-medlem) 5.515,00 kr. incl. moms
 
Sæsonleje, plads 1 (B-medlem) 6.730,00 kr. incl. moms
Sæsonleje, plads 2 (B-medlem) 7.750,00 kr. incl. moms
Sæsonleje, plads 3 (B-medlem) 8.610,00 kr. incl. moms
Sæsonleje, plads 4 (B-medlem) 9.800,00 kr. incl. moms
Sæsonleje, plads 5 (B-medlem) 11.030,00 kr. incl. moms
Sæsonleje, Jolleplads 2.445,00 kr. incl. moms
 
Mast / bom i skur 560,00 kr. incl. moms
Kranløft, mobilkran 890,00 kr. pr. løft (medlem)
Kranløft, mobilkran 1.585,00 kr. pr. løft (ikke-medlem)
Kranløft, elkran 280,00 kr. pr. løft (ikke-medlem)
Kranløft, elkran 230,00 kr. pr. løft (medlem)
Elkran, sæsonkort 2.265,00 kr. (medlem)
Oplægning af egen jolle på land, juniorsejler 280,00 kr. pr. sæson
Oplægning af egen jolle på land, seniorsejler 575,00 kr. pr. sæson
Kajak/paddleboard i skur 575 kr. pr. sæson
Isætning med egen vognmand, ikke medlem  500,00 kr. pr. gang

 Gæster

Overnatning gæstesejler, båd over 12 meter 155 kr.
Overnatning gæstesejler, båd op til 12 meter 130 kr.
Gæstesejler - fra frihavn (miljøtillæg) 50 kr.
Autocamper op til 8 meter 130 kr.
Autocamper over 8 meter 155 kr.
Brugerbetaling for el, sommer 10 kr.
Brugerbetaling for el, vinter 30 kr.
Mastekran 50 kr. pr. gang
Slæbested for joller 50 kr. pr. gang

Sejlerskole

Sæsongebyr, seniorsejlerskole 3.000,00 kr.
(Sæsongebyr gælder for niveau 1 og 2 samt for hold, der deltager i kapsejladser)    
Kapsejladsbogen 150,00 kr.

Juniorer

Kontingent 850 kr. pr. år (opkræves i foråret)
Leje af Regattaoptimist-jolle / kapsejladsjolle 2.830 kr. pr. sæson / år
Leje af Optimist-jolle (øvet) 1.700 kr. pr. sæson / år
Leje af Optimist-jolle (begynder) 970 kr. pr. sæson / år
Leje af Laser-jolle, klasse 1 3.970 kr. pr. sæson / år
Leje af Laser-jolle, klasse 2 2.830 kr. pr. sæson / år
Leje af Feva-jolle 3.390 kr. pr. sæson / år
Leje af Tera-jolle 2.830 kr. pr. sæson / år
Leje af 29'er-jolle 6.790 kr. pr. sæson / år
Oplægning af egen jolle på land, juniorsejler 280 kr. pr. sæson
Oplægning af egen jolle på land, seniorsejler 575 kr. pr. sæson
 

Carsten Schmidt 08.12.2019

30

pbs For at sikre hurtig og effektiv betaling, og for at undgå rykkerskrivelser og rykkergebyrer, anbefales det alle medlemmer, at tilmelde sig betalinger via Betalingsservice.

 

Endnu ikke medlem?
Så besøg tilmeldingssiden "Medlem af ASC"