Med en del forsinkelse i forhold til den oprindelige plan, er vi nu endeligt færdige med at nedbanke pæle i hele havnen. Nogle synes nok det har været generende, men alternativet med risiko for flere knækkede pæle og skader havde nok været værre.

Vi har nu fået en fysisk markant bedre havn end renoveringen fra 2012:

 • Tæringsafskærmning af alle pæle (plastrør, som går helt ned i havbunden) 
 • Forstærkede agterpæle (markant stærkere end tidligere)
 • Højvandssikring af broer (forhøjede forankringspæle) 
 • Udvidelse til større pladser (12 stk.)

Aktiviteter, som forventes afsluttet inden nytår 2018 er:

 • Toppe/Låg på alle pæle 
 • Montering af beslag på agterpæle (til løse fortøjninger) 
 • Beslag ved de nye forankringspæle skal ændres og ”affendres” 
 • Montere 3 plastrør ved Bro-A 
 • Fjernelse af gl. pælestumper og store sten

Økonomien i projektet blev noget dyrere end det budgetoverslag, som blev fremlagt for generalforsamlingen i december 2017, men bestyrelsen har ageret på baggrund af beslutningen på generalforsamlingen, og foretaget nødvendige forbedringer med henblik på at afbøde fremtidige udfordringer.

Hele renoveringer koster ca. 1.843 tkr.
Modtaget refusion fra opr. entreprenør -700 -
Salg af brugte plastrør (indtil nu) -10 -
Samlet nettoudgift i alt 1.133 tkr.

Projektet er – ud over erstatningen fra entreprenøren fra 2012 – finansieret optagelse af tillægslån på 600 tkr på samme vilkår som det bestående investorlån fra 2012 samt hævning af vor egen opsparing. I en kort perioden hen over sommeren har vi endvi-dere fået bevilget et overtræk på driftskontoen indtil vi får refunderet momsen fra SKAT.

Bestyrelsen forventer ikke kontingentforhøjelser eller andre ”betalingsforhøjelser” i forbindelse med havnerenovering, men hele projekteret og finansieringen vil naturligvis indgå i efterårets arbejde med udarbejdelse af budget for fremtiden til forelæggelse for generalforsamlingen i december.

Bestyrelsen
JCC/2018.07.10

Historie:

Som tidligere informeret vedrørende tæring af vores agterpæle viste undersøgelsesresultatet at:

 1. Forankringspælene er OK. Der er mindre områder med begyndende tæring, men ingen styrkeforringelse.
 2. Agterpælene derimod har tæring af en ikke ønskelig størrelse og som derfor skal udbedres.

På generalforsamlingen den 7. december 2017 blev det besluttet at forstærke vores agterpæle inden sejlersæsonen 2018 starter.

Handleplan:

 1. Forankringspælene får ny plastkappe som går helt ned til havbunden.
 2. Agterpælene får monteret et nyt udvendigt jernrør samt nyt plastrør helt ned i havbunden. Der skal monteres ny bøjle til løse fortøjninger samt ny tophætte. Pladsbredden bliver reduceret med 1,5 cm.

Handling kan forventes at finde sted fra 9. april. Der startes med Bro-F og herefter Bro-A syd og sådan videre mod nord. Både som ligger langskibs ved vores forankringspæle skal flyttes tilsvarende handleplan. Både som ligger i egen bås vil blive befæstiget til Rambukbåden under jobudførelsen. Hvis ejer selv ønsker at være behjælpelig, kontaktes havnekontoret.

Når vi nu har Rambukbåden i havnen vil vi forlænge nogle af de store pladser ved Bro-D nord med 2 meter samt tilføje 2 store øst/vest pladser for enden af Bro-C. Vi forventer at være færdige med hele havneanlægget ultimo april.

Al søsætning af både samt lastning/losning af Rambukbåden vil blive koordineret via Havnekontoret. Mobil: 40423346.

Økonomi:

Vi har modtaget 700.000 kr. fra entreprenøren på projektet fra 2012 som kompensation for problemstillingen. Samlet overslagspris på udbedringen udgør 1,0–1,2 mio.kr. alt afhængig af vejrlig.

Bestyrelsen
JCC/2018.03.23

Efter at have læst forskellige indlæg om problemer med tæring i borerørs-pæle i bl.a. Fredericia havn, blev der i foråret 2017 gennemført en dykkerundersøgelse, hvor man stikprøvevist gennemgik agterpælene for evt. tæring på det sted, hvor pælene står i havbunden, idet det var på dette sted, at pælene i Fredericia var knækket. Der blev ved denne undersøgelse ikke konstateret nogen alarmerende tæring på nogen af de undersøgte pæle hos ASC.

I sommers blev en af agterpælene ved bro F påsejlet. Det skulle under normale forhold ikke betyde noget, men den påsejlede pæl knækkede. Vi fik pælen op og kunne konstatere, at der var tæring der, hvor pælen var knækket.Ved nærmere undersøgelse viste det sig, at pælen var knækket på det sted, hvor plastkappen slutter, hvilket er ca. 90 cm over bunden i dette tilfælde.